Zavod za zaposlovanje

Zavod za zaposlovanje

Zavod za zaposlovanje (ZRSZ) je državna ustanova, kjer uveljavljamo pravice, če postanemo brezposelni. Prav tako je namen ZRSZ tudi to, da iskalcem zaposlitve pomaga najti delo, preko leta pa običajno nudijo tudi razne razpise in spodbude, s katerimi želijo ljudem brez zaposlitve poiskati primerno delovno mesto. Na Zavodu za zaposlovanje iskalcem zaposlitve svetujejo karierni svetovalci, organizirajo pa tudi razna srečanja, predavanja, karierne delavnice ipd., s katerimi želijo brezposelnim pomagati do nove zaposlitve. V evidenco brezposelnih oseb se moramo prijaviti, ko zaključimo izobraževanje in še nimamo zaposlitve ali pa v primeru, ko nam preneha delovno razmerje (ko torej postanemo brezposelni) in bi želeli uveljavljati svoje pravice, do katerih smo upravičeni kot brezposelna oseba. Na Zavod za zaposlovanje se moramo prijaviti tudi, če želimo uveljavljati pravico za denarno nadomestilo, do katerega smo upravičeni v primeru brezposelnosti in hkrati izpolnjujemo zakonsko določene pogoje.

Kako poteke prijava na Zavod za zaposlovanje?

Ko nam preneha delovno razmerje, lahko pa tudi že prej, se prijavimo na katerem koli Uradu za delo Zavoda za zaposlovanje. To je nujen pogoj, če želimo uveljavljati pravice iz naslova zavarovanja v primeru brezposelnosti in v kolikor želimo, da nam ZRSZ pomaga pri iskanju nove zaposlitve. Prijavo na zavod je mogoče opraviti osebno ali elektronsko preko spletne strani ZRSZ.

Do kdaj se je treba prijaviti?

Če želimo kot brezposelna oseba uveljavljati pravico do denarnega nadomestila, potem je potrebno prijavo na zavod vložiti v 30 dneh od prenehanja obveznega zavarovanja. Prijavo je sicer mogoče vložiti tudi po tem roku, a se nam v tem primeru skupna dolžina prejemanja nadomestila skrajša – za čas prekoračitve 30-dnevnega časovnega roka – toda le v primeru, če od prenehanja obveznega zavarovanja ni minilo preko 60 dni.

V kolikor gre za mirovanje pravice do denarnega nadomestila (v primeru vključitve v javna dela, izobraževalne programe, sklenitve delovnega razmerja za manj kot 12 mesecev, porodniškega dopusta, prostovoljnega služenja vojaškega roka, ipd.), se je potrebno za denarno nadomestilo prijaviti najkasneje v 8 dneh od prenehanja razloga za mirovanje. V tem primeru se uveljavlja denarno nadomestilo za preostali čas upravičenosti do njega.

Kdo se lahko prijavi za denarno nadomestilo?

Za prijavo morajo kandidati izpolnjevati sledeče pogoje:

 • Biti morajo brez zaposlitve,
 • Starejši od 15 let,
 • Zmožni za delo, ki so ga pripravljeni tudi aktivno iskati in sprejeti.

V evidenco brezposelnih oseb pa se poleg zgoraj naštetih lahko prijavijo tudi:

 • Samozaposlene osebe,
 • Samozaposlene osebe, ki so bile hkrati tudi v delovnem razmerju,
 • Lastniki ali solastniki gospodarskih družb (če niso zavarovani na drugi podlagi),
 • Najemniki, zakupniki, lastniki ali drugi uporabniki kmetijskega ali gozdnega zemljišča (v kolikor dobiček oz. katastrski dohodek v preteklem letu ne presega zakonsko določene vsote),
 • Vsi tisti, ki na podlagi obvestila stečajnega upravitelja, izvejo o nameri odpovedi zaposlitvenega razmerja,
 • Druge osebe (študentje, delovno aktivne in neaktivne osebe, osebe, ki so zaposlene za določen čas in jim pogodba preneha najkasneje čez 3 mesece, ipd.).

Kdaj ste upravičeni do denarnega nadomestila?

 • Če ste bili pred brezposelnostjo zavarovani za najmanj 9 mesecev (v zadnjih 24 mesecih),
 • Če ste mlajši od 30 let in ste bili pred brezposelnostjo zavarovani najmanj 6 mesecev (v zadnjih 24 mesecih),
 • Če so bili plačani prispevki za zavarovanje (za primer brezposelnosti) – izjema so osebe, pri katerih prispevkov ni plačeval delodajalec,
 • Brezposelne osebe, pri katerih se delovno razmerje ni končalo po krivdi ali volji delavca in hkrati izpolnjujete ostale pogoje,
 • Če se oseba prijavi na ZRSZ, vloži zahtevo za uveljavljanje denarnega nadomestila v 30 dneh od prenehanja obveznega zavarovanja.

Katere dokumente potrebujemo za prijavo?

Za prijavo potrebujemo:

 • Veljaven osebni dokument,
 • Delovno knjižico (v kolikor smo bili zaposleni pred 1.1.2009),
 • Obrazec za prijavo v evidenco brezposelnih oseb,
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas in morebitna druga dokazila o razlogu za prenehanje delovnega razmerja,
 • Obrazec za uveljavljanje pravice za denarno nadomestilo v primeru brezposelnosti,
 • Obrazec o povprečni prejeti plači v zadnjih 12 mesecih pred brezposelnostjo, ki jo mora potrditi delodajalec.