Delovni preizkus 2016

Delovni preizkus 2016
Senior businessman helping his younger colleague with financial analysis

Delovni preizkus 2016 obsega delovni preizkus in vračilo stroškov tega preizkusa za vse brezposelne, ki so stari 30 let ali več in so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje vsaj 6 mesecev. Zainteresirani se lahko na ta delovni preizkus prijavijo vse do porabe sredstev ali najkasneje do 9.9.2016. Z javnim povabilom je Zavod pričel konec januarja, na voljo pa je skupno 1 milijon evrov za leto 2016. S tem delovnim preizkusom želijo v program vključiti 1.115 brezposelnih oseb, ki so stari 30 ali več let in že vsaj 6 mesecev iščejo zaposlitev (so prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb). Delovni preizkus delodajalcem omogoča, da prijavljene brezposelne iz ciljne skupine, ki je za določeno podjetje zanimiva, preizkusijo in spoznajo, kako delujejo na konkretnem delovnem mestu. Na ta način lahko delodajalci neko osebo najprej preverijo, brez da bi jo morali zaposliti. Delodajalcem zavod povrne upravičene stroške delovnega preizkusa, udeleženci pa dobijo dodatek za aktivnost in prevoz. Program Delovni preizkus 2016 traja najmanj 100 ur in največ 1 mesec. Udeleženec se v okviru nekega podjetja na določenem delovnem mestu preizkuša praviloma za polni delovni čas, ob zagotovljenem mentorstvu, ki traja najmanj 20 ur. En mentor lahko naenkrat mentorira največ 5 udeležencem programa.

Pogoji in postopek za prijavo v program

Na program se lahko prijavijo delodajalci, pravne ali fizične osebe, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije in izpolnjujejo ostale pogoje prijave. Prav tako morajo imeti kandidati za ta program pri FURS-u poravnane vse obveznosti, saj to vpliva na uspešnost pridobivanja sredstev. Delodajalci nato obrazec Ponudba predložijo na območno službo ZRSZ. V kolikor se sredstva, namenjena za izvajanje tega delovnega preizkusa porabijo pred 9.9.2016,  se javno povabilo predčasno zapre. Ostali splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delodajalci:

 • Delodajalec ima v RS odprt transakcijski račun,
 • Je perspektivni delodajalec ali ima vsaj 3 mesece pred oddajo ponudbe zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba (in nima pri drugem delodajalcu sklenjene pogodbe za zaposlitev za več kot polovični delovni čas),
 • V ponudbi odda ponudbo za delovna mesta, ki so potrebna za izvajanje njegove dejavnosti,
 • Delodajalec bo preizkus izvajal na področju RS,
 • Delodajalec do Zavoda nima neporavnanih obveznosti (iz sredstev za ukrepe aktivne politike zaposlovanja),
 • V zadnjem letu pred oddajo ponudbe ni kršil obveznosti pri izvajanju katerega programa aktivne politike zaposlovanja,
 • Ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, likvidacije ali v stečajnem postopku,
 • Ima pred oddajo vse poravnane obveznosti (davki, obvezne dajatve v RS),
 • Zadnje pol leta je delodajalec zaposlenim redno izplačeval plače in vse prispevke,
 • Delodajalec predloži ustrezen program preizkusa za posamezno delovno mesto,
 • Za iste stroške ne prejema in ne bo prejel sredstev iz drugih virov – prepoved dvojnega financiranja.

Delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje, in so po merilih točkovanja najbolje uvrščeni, z zavodom sklenejo pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa.

Komu je delovni preizkus 2016 namenjen?

Delovni preizkus je namenjen brezposelnim, starim 30 ali več let, ki so minimalno pol leta (6 mesecev) na Zavodu prijavljeni kot brezposelni,

Pri tem imajo prednost:

 • Osebe, ki v zadnji 2 leti niso bile vključene v noben program,
 • Osebe, ki imajo večjo možnost za uspešno zaključen program,
 • Osebe, ki imajo večjo možnost za nadaljevanje zaposlitve tudi po zaključenem programu,
 • Osebe, ki imajo socialne ali zdravstvene ovire,
 • Osebe, ki so dalj časa prijavljene kot brezposelne.

Udeleženci programa morajo pred pričetkom preizkusa z Zavodom skleniti pogodbo o vključitvi v program in uspešno opraviti zdravniški pregled, na katerega jih napoti delodajalec. Delodajalec mora udeležence programa tudi obvezno zavarovati za čas delovnega preizkusa. Delovni preizkus se mora zaključiti do konca oktobra leta 2016.

Do koliko povračila stroškov so upravičeni delodajalci?

Delodajalci so upravičeni do 206 evrov za udeleženca ali zgolj samo za nastali dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda, v primeru, da se preizkus predčasno prekine (npr.  v primeru, da udeleženec ne opravi uspešno zdravniškega pregleda, itd.)