Oprostitev plačila prispevkov za starejše 2016

Oprostitev plačila prispevkov za starejše 2016 je ukrep, pri katerem lahko delodajalec ob zaposlitvi osebe, starejše od 55 let, ki je najmanj 6 mesecev prijavljena v evidenco brezposelnih oseb, za največ prvih 24 mesecev njene zaposlitve, uveljavlja oprostitev plačila prispevkov. Ukrep velja za vse tovrstne pogodbe o zaposlitvi, ki so sklenjene med 1.1.2016 in 31.12.2017. Pri tem ukrepu gre torej za nove olajšave pri zaposlovanju starejših brezposelnih oseb. Oprostitev plačila prispevkov s strani delodajalca se nanaša na prispevke za socialno varnost – sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanja, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za brezposelnost. To pomeni 16,10 % od osnove za prispevke za zaposlitev za nedoločen čas oziroma 16,34 % od osnove za prispevke za zaposlitev za določen čas.

Za koga je mogoče uveljavljati oprostitev plačila prispevkov?

Oprostitev plačila prispevkov za starejše 2016 je mogoče uveljavljate pri zaposlovanju brezposelnih oseb, ki so pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi:

  • Stari več kot 55 let, in
  • So najmanj pol leta (6 mesecev) prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb.

Pogodba o zaposlitvi je lahko sklenjena za nedoločen ali določen čas, pri čemer minimalno obdobje zaposlitve v ukrepu časovno ni opredeljeno. Delodajalec lahko z osebo sklene več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, toda brez vmesnih prekinitev.

Kdo je upravičen do oprostitve plačila?

Za oprostitev plačila prispevkov so upravičeni delodajalci, ki v zadnjih 3 mesecih pred sklenjeno pogodbo o zaposlitvi niso začeli postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Prav tako lahko oprostitev uveljavljajo delodajalci, ki niso imeli nikoli blokiranega TRR 30 ali več zaporednih dni ali tisti, ki so v zadnjega pol leta, preden sklenejo pogodbo o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo, redno izplačevali plače in plačevali tudi vse obvezne prispevke iz naslova socialnega varstva zaposlenih.

Kako poteka oprostitev plačila prispevkov?

Delodajalci lahko oprostitev plačila prispevkov uveljavljajo pri FURS. Pri tem se od delodajalca ne zahteva predhodno pridobivanje dokazil o tem, da izpolnjujejo pogoje. FURS od Zavoda za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobi vse podatke in tako preveril, ali starejša brezposelna oseba, za katero bi delodajalec želel uveljavljati oprostitev plačila prispevkov, ustreza pogojem, ki so navedeni v tem ukrepu. V kolikor delodajalec želi uveljavljati oprostitev plačila prispevkov, vam starejša brezposelna oseba pred sklenitvijo pogodbe lahko predloži potrdilo, ki priča o tem, da izpolnjuje pogoje. To potrdilo dobijo starejše osebe na Zavodu, po elektronski poti ali neposredno na uradu ZRSZ, kjer so prijavljeni kot brezposelne osebe.