Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo

Gre za ukrep Zavoda za zaposlovanje, ki delodajalcem omogoča povračilo plačanih prispevkov za novozaposlene sodelavce na območjih, kjer je stopnja brezposelnosti visoka. Med tovrstna območja sodijo: Maribor in okolica, Hrastnik, Radeče, Pokolpje, Trbovlje. Povračilo prispevkov lahko delodajalci uveljavljajo v primeru zaposlitve brezposelnih iz opredeljenih ciljnih skupin ukrepa. Pri tem ni nujno, da oseba iz ciljne skupine biva v območju z visoko stopnjo brezposelnosti. Oseba namreč lahko prihaja iz katerega koli dela Slovenije, za uveljavljanja povračila je pomembno samo, da oseba izpolnjuje lastnost ciljne skupine in da se zaposli oziroma opravlja delo na območju, kjer je opredeljena visoka stopnja brezposelnosti. Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo tako omogočajo davčne olajšave delodajalcem (izvaja FURS) in povračilo prispevkov za zaposlovanje brezposelnih (izvaja ZRSZ). Namen tega ukrepa je spodbuditi zaposlovanje na vseh najbolj kritičnih področjih, kjer je brezposelnost visoko narasla.

Kdo sodi v ciljne skupine ukrepa?

Delodajalci lahko povračilo prispevkov uveljavljajo pri zaposlovanju osebe, ki je prijavljena v evidenco brezposelnih oseb in sodi med katero izmed naslednjih skupin:

  • V preteklega pol leta oseba ni imela redno plačane zaposlitve, ali
  • Oseba je stara od 15 do 24 let, ali
  • Oseba ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, tehniškega ali srednjega poklicnega izobraževanja ali pa splošnega srednjega izobraževanja. V to skupino se uvršča tudi osebo, ki v obdobju 2 let po končanju rednega izobraževanja , še ni pridobila prve redne zaposlitve, ali
  • Osebe, ki so starejše od 50 let, ali
  • Oseba, ki živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov – sama torej skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, se redno šolajo, ali katere zakonski partner je brezposeln, ali
  • Oseba, ki se bo zaposlila v gospodarskem sektorju v dejavnosti, v kateri vlada neravnovesje med spoloma, ki je najmanj 25 % višje od povprečnega ravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih na področju RS, ali
  • Oseba, ki pripada etnični manjšini, ali
  • Oseba, ki se šteje kot invalid (v kvoti invalidov).

Neravnovesje med spoloma se izračuna enkrat letno, na podlagi dostopnih podatkov na dan 31.12 za preteklo leto.

Kako poteka povračilo?

Povračilo zajema povračilo plačanih prispevkov za socialno varnost. Pri tem mora biti pogodba o zaposlitvi sklenjena v obdobju veljavnosti predpisov tega ukrepa. V Pokolpju v obdobju med 21.3.2012 in 31.12.2016, v Mariboru z okolico v obdobju med 22.6.2013 in 31.12.2018 in v Hrastniku, Radečah in Trbovljah v obdobju med 27.7.2013 in 31.12.2018.

Pri uveljavljanju povračila prispevkov se delodajalcu povrnejo plačani prispevki v dejanski višini za dobo enega leta. To pomeni, da morajo delodajalci z osebo skleniti pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto, brez prekinitev. V tem obdobju morajo delodajalci osebo tudi ohraniti v zaposlitvi. V kolikor pa delodajalec zaposli invalida v kvotnem sistemu (torej osebo iz zadnje ciljne skupine ukrepa), mu Zavod povrne plačane prispevke v dejanski višini za vsako leto zaposlitve invalida, najdlje do izteka veljavnosti predpisov ukrepa. Invalidi morajo ostati zaposleni neprekinjeno minimalno leto dni oziroma za celotno obdobje, za katerega delodajalec uveljavlja povračilo.

Prvo leto zaposlitve se prične z dnem, ko delodajalec in oseba skleneta pogodbo o zaposlitvi. V kolikor delodajalec osebo iz ciljnih skupin ukrepa zaposli za skrajšan delovni čas, mu Zavod povrne sorazmerni del plačanih prispevkov glede na obseg zaposlitve.

V kolikor zaposlena oseba odpove delovno razmerje, preden preteče 12 mesecev, lahko delodajalec uveljavlja povračilo prispevkov za obdobje, ko je bila oseba zaposlena. V kolikor pa delodajalec odpove delovno razmerje pred iztekom 12 mesecev, pa ni upravičen do povračila.

Povračilo prispevkov delodajalci uveljavljajo za nazaj, lahko v enkratnem znesku (po letu zaposlite), v primeru zaposlitve invalida pa lahko vsako leto.

Kateri delodajalci lahko uveljavljajo povračilo prispevkov?

Do tega ukrepa so upravičeni delodajalci, ki se ukvarjajo s tržno dejavnostjo in imajo sedež podjetja na območju z visoko brezposelnostjo ter tam tudi dejansko opravljajo dejavnost. Prav tako so do povračila upravičeni delodajalci, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na območju z visoko stopnjo brezposelnosti in tam tudi opravljajo dejavnost (velja za dejavnost, za katero ni registrskega organa).

Delodajalci morajo izpolnjevati tudi pogoj, da zaposlitev osebe iz ciljne skupine ukrepa predstavlja neto povečanje števila zaposlenih – zaposlitev mora biti torej nova, dodatna in ne nadomeščanje nekoga, ki je predhodno že bil zaposlen za to delovno mesto. Gre za izpolnjevanje cilja tega ukrepa – torej ustvarjanje novih delovnih mest.

Izjeme tega so nadomestitve praznih delovnih mest zaradi upravičenih razlogov: nezmožnosti opravljanja dela, prostovoljni odhod zaposlenih, starostna upokojitev, prostovoljno skrajšanje delovnega časa, izredna odpoved delovnega razmerja iz krivdnih razlogov zaposlenega.

Kdo ni upravičen do povrnitve prispevkov?

Do povračila prispevkov niso upravičeni delodajalci, ki poslujejo v sektorju premogovništva in družbe v težavah.

Združljivost ukrepa z drugimi spodbudami

Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo je združljivo z davčno olajšavo za zaposlovanje. Obe spodbudi se seštevata, vendar pri tem skupna prejeta sredstva za zaposlitev ene in iste osebe ne sme preseči najvišje dovoljene meje državne pomoči (50 % stroškov plače zaposlene osebe na leto). V kolikor delodajalec za določeno osebo že prejme subvencijo za zaposlitev (aktivna politika zaposlovanja), do povračila prispevkov zanjo ni upravičen. Lahko pa ta ukrep delodajalci kombinirajo z drugimi programi aktivne politike zaposlovanja, kateri ne pomenijo zaposlitve (npr. usposabljanje na delovnem mestu).