Je priložnost zaposlitve mladih v zadrugah?

mladi zadruge

V Sloveniji lahko zadrugo ustanovijo najmanj tri osebe, ki so fizične, ali pravne osebe. Zadruga je organizacija, ki nima vnaprej določenega števila članov. Namen zadruge je spodbujati gospodarstvo, zagotavljati zaposlitev in biti v korist vsem članom zadruge kot tudi širši družbi. Značilnost in posebnost zadruge je, da si zaposleni lahko sami kreirajo zaposlitev v podjetju, in sicer kot solastniki. Zadruga omogoča enakopravnost in sodelovanje pri upravljanju zadruge. V takšni združitvi, kot je zadruga, je vsak glas vsakega delavca slišan in upoštevan. Glasovanje poteka po načelu en človek en glas. Zadruga temelji tudi na prostovoljnem pristopu in svoboden izstopu iz nje.

Zakaj naj se mladi povezujejo v zadruge?

Zadružna oblika je pogost pojav pri socialnem podjetništvu in omogoča predvsem mladim brezposelnim osebam, da se zaposlijo in ustvarjajo svoje lastne dohodke. Zadruge namreč ne zahtevajo velikega finančnega vložka pri ustanovitvi. Zadružniki namreč sami določijo višino ustanovitvenega kapitala oziroma vložka, pri čemer niso navzgor ali navzdol omejeni. Vložek je zato lahko nekaj evrov ali pa celo en evro ali manj. Zadruge so priložnost za mlade, da pridejo do prve zaposlitve, kljub temu, da mogoče nimajo delovnih izkušenj. Ta oblika podjetja gre z roko v roki s socialnim podjetništvom, o katerem so pred kratkim tudi sprejeli zakon, ki ureja to področje. V Sloveniji je tako opaziti porast zanimanja za ustanavljanje takih oblik podjetij, saj je ta oblika podjetja najbolj demokratična. Omenjeno obliko podjetij podpira tudi Evropska unija, ki je prepričana, da zadruge lahko pomagajo pri izhodu iz krize. Evropska unija bo v ta namen tudi spodbujala socialno podjetništvo in zadruge.

Kako je z ustanovitvijo in članstvom?

Zadruga je odprta oblika in vsak ima pravico, da se pridruži, vendar le s sprejetjem zadružnih pravil. Člani imajo pravico pri glasovanju in odločanju o zadružnih pravilih, sprejemu letnega obračuna in delitvi in uporabi presežka. Člani v zadrugi imajo lahko različna znanja in spretnosti in jih pri svojem delu v zadrugi lahko koristno uporabijo.

Zadruga se lahko ustanovi za katerokoli dejavnost. Ustanovi se jo s

  • sprejetjem akta o ustanovitvi,
  • sklepom o sprejetju zadružnih pravil,
  • sklepom o izvolitvi organov zadruge,
  • datumom in krajem ustanovnega občnega zbora,
  • podpisi vseh ustanoviteljev.

Z vpisom v sodni register zadruga dobi pravno in poslovno sposobnost za delovanje. Zadruga lahko posluje z nečlani kot tudi s člani zadruge. Obstajata dve obliki zadruge z.o.o. (zadruga z omejeno obveznostjo), pri kateri je odgovornost članov za obveznosti zadruge po zadružnih pravilih omejena na določeno vsoto ter z.b.o (zadruga brez obveznosti), pri kateri je odgovornost članov za obveznosti zadruge po zadružnih pravilih izključena. Zadruge se lahko prostovoljno združujejo v zadružne zveze ali druga gospodarska interesna združenja.

Zadruge kot zaposlovalci po svetu zaposlujejo več kot 100 milijonov ljudi. Ne čakajte, povežite se in si zagotovite delo.