Kako postati samostojni podjetnik

Samostojni podjetnik lahko postane vsaka poslovno sposobna oseba. Poslovno sposoben je po zakonu vsakdo, ki je dopolnil 18 let in mu poslovna sposobnost ni bila odvzeta. S.p. lahko ustanovijo tudi osebe med dopolnjenim 15. Letom in 18. Letom, v primeru, da je pridobila popolno poslovno sposobnost. Samostojni podjetnik namreč za svoje poslovanje odgovarja s svojim celotnim premoženjem.

Obstajata dve možnosti, navadni s.p. ali dopolnilni s.p., ki ga nekateri imenujejo popoldanski s.p. Dopolnili s.p. pride v poštev za podjetnike, ki so že vključeni v sistem obveznega zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz kakšnega drugega naslova, npr. že zaposlene osebe ali študenti, razlika pa je potem v višini prispevkov, ki jih mora samostojni podjetnik plačevati.

Najprej na AJPES

Če ste se odločili postati samostojni podjetnik, je vse, kar morate za to storiti, da se prijavite pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES), ki vas vpiše v Poslovni register Slovenije kot samostojnega podjetnika. Za vpis v poslovni register potrebujete:

  • predlagani datum vpisa s.p. (dan začetka poslovanja),
  • firmo (ime in priimek podjetnika ter dodatne sestavine, označba, da gre za s.p., dejavnost),
  • skrajšano firmo (vsaj ime in priimek samostojnega podjetnika in označba s.p.),
  • sedež s.p. in podatke o podjetniku (ime in priimek, EMŠO, davčna številka, prebivališče),
  • dejavnosti podjetnika po Standardni klasifikaciji dejavnosti

V osmih dneh še na Davčno upravo

Ko ste se vpisali v Poslovni register, imate osem dni časa, da svoje podatke posredujete Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS) in tako prijavite DURS-u začetek opravljanja dejavnosti. Pri tem je pomembno, da je vsakdo, ki opravlja neko dejavnost davčni zavezanec, zato mora opravljanje dejavnosti tudi prijaviti, ni pa vsak davčni zavezanec tudi zavezanec za DDV. Obvezni zavezanci za davek na dodano vrednost so osebe, za katere je verjetno, da bo vrednost njihovega opravljenega prometa blaga ali storitev presegla 50.000 evrov ali pa jo je presegla v preteklih 12 mesecih.

Tudi na Zavod za zdravstveno zavarovanje

Kot samostojni podjetnik se morate vključiti v sistem obveznega zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, za kar boste morali po registraciji plačevati prispevke.

Kam vse je potrebno iti?

Vendar vam za vse to sploh ni treba tako daleč. Vse lahko opravite z nekaj kliki miške, če le imate kvalificirano digitalno potrdilo. Obrazce, ki jih potrebujete za vpis v Poslovni register, lahko izpolnite na spletnem portalu e-vem, na DURS se prijavite preko spletne strani e-davki in celo v evidenco ZZZS, prav tako preko portala e-vem.

V kolikor pa kvalificiranega digitalnega potrdila nimate, lahko vse to opravite osebno na eni od Vem točk.