Pravni pogled na odpustitev delavca

Pogodbeno zaposlitveno razmerje je lahko prekinjeno tako iz strani delodajalca kakor iz strani delavca. Odpoved zaposlitve je lahko redna ali izredna. Razlika med eno in drugo je v odpovednem roku. Če gre za redno zaposlitev to pomeni, da delavcu delovno razmerje preneha teči šele po pretečenem odpovednem roku. Odpovedni rok pa začne teči dan po vročeni odpovedi s strani delodajalca ali delavca. Izredna odpoved odpovednega roka ne predvideva, saj do nje navadno pride v primerih, ko bodisi s strani delodajalca bodisi s strani delavca nadaljevanje delovnega razmerja ni več mogoče. Odpoved pogodbe mora biti vselej pisna, samo ustni dogovor ni dovolj.

Redna odpoved zaposlitve

Delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi kadar koli in brez obrazložitve. Delodajalec mora na drugi strani navesti utemeljene razloge, ki jih mora tudi dokazati, če želi delavcu redno odpovedati delovno razmerje. Delodajalec mora v pisni odpovedi navesti in obrazložiti odpovedni razlog. Delavca mora hkrati opozoriti na njegove pravice iz naslova brezposelnosti in na pravno varstvo. Odpovedni rok ne sme biti krajši od zakonsko določenega roka, daljši pa se lahko določi s pogodbo o zaposlitvi.

Utemeljeni razlogi, na podlagi katerih lahko delodajalec odpusti delavca so:

  • Poslovni (delavca delodajalec ne potrebujte več – bodisi zaradi organizacijskih, tehnoloških, strukturnih sprememb na trgu ali v delovnem procesu)
  • Razlog nesposobnosti (delavec ne dosega pričakovanih rezultatov)
  • Krivdni (delavec krši pogodbene ali druge obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja)
  • Nezmožnost opraviti delo (npr. zaradi invalidnosti)
  • Neuspešno opravljeno poskusno delo

Izredna odpoved zaposlitvenega razmerja

Vsi razlogi, ki so zadostni za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, so našteti v 119. členu ZDR-1 s strani delodajalca in v 111. členu s strani delavca. Med razlogi je tako na primer lahko kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja, če delavec recimo pet dni zapored ne pride na delo, pa o odsotnosti in razlogih zanjo ne obvesti delodajalca itd. Za izredno odpoved se zahtevajo določeni dokumenti :

  • Vabilo na zagovor (delavcu mora biti omogočen zagovor, v vabilu pa naj bi delodajalec navedel in obrazložil razlog, zakaj namerava prekiniti delovno razmerje. Praviloma naj bi bilo vabilo vročeno osebno, pri samem zagovoru pa lahko po pooblastilu delavca sodeluje tudi predstavnik delavskega sindikata).
  • Zapisnik o zagovoru
  • Obvestilo sindikatu
  • Izredna odpoved (katera mora biti podana v okviru določenega časovnega roka).