Poklic učitelja

poklic učitelja

Poklic učitelja je eden izmed pogosto podcenjenih poklicev. Naloga učitelja je namreč skrb za celostni razvoj učencev. To pomeni, da učiteljevo delo ni zgolj posredovanje znanja, temveč je učitelj pomembna oseba tudi pri vzgajanju prihodnjih generacij. V sodelovanju s starši tako učitelj skrbi za celoten razvoj osebnosti – na spoznavnem, emocionalnem, socialnem in psihomotoričnem področju. Njegova osnovna naloga je podajanje znanja in usposabljanje učencev, da znajo ta znanja tudi uporabiti. Skrbeti pa mora tudi za razvoj radovednosti, samostojnosti, pozitivne samopodobe, komunikacijskih veščin, kreativnosti ter mnogih drugih pozitivnih lastnosti učencev.

Kako poteka delo učitelja?

Delo učitelja poteka v razredu in v kabinetu, veliko dodatnega dela pa učitelji običajno opravijo še doma. Delo v razredu obsega razlaganje in podajanje znanja, utrjevanje, preverjanje znanja in uporabo vseh pomembnih pedagoških metod. Delo v kabinetu pomeni urejanje dnevnikov, gradiv, pripravo fotokopij, testov in drugih učnih pripomočkov, ki jih nato uporabi pri delu z učenci v razredu. Da učitelji delajo tudi na domu pogosto pozabijo tako starši kakor otroci. Sploh na začetku učiteljske poti delo učitelja od osebe zahteva veliko dela doma – urejanje dokumentacije, pisanje učnih priprav, priprave na nastope v razredu, izbira primernih učnih gradiv, itd. Poklic učitelja tako obsega vsebinski in metodično-didaktičen vidik. Pri vsebinskem delu priprav je učitelj omejen z učnimi načrti, ki se sprejmejo v začetku šolskega leta. Metodično-didaktična priprava pa od učitelja terja, da presodi, kako vsebine kar najbolj približati učencem. Pri tem mora učitelj upoštevati razvojno-osebnostne lastnosti učencev, ki jih poučuje. Zadnja leta je vse večji poudarek na tem, da učitelj delo v razredu organizira tako, da učence spodbuja, da kar čim več samostojno osvajajo nova znanja.

Učitelj je tako na eni strani strokovni delavec, ki je strokovnjak za določeno področje (na primer za matematiko, zgodovino, slovenski jezik,…), na drugi strani pa se od učitelja pričakuje motivacija, spodbujanje in aktivno vključevanje učencev v sam učni proces. Učiteljeva naloga je, da uči in vzgaja. Od učitelja se pričakuje tudi stalno strokovno izpopolnjevanje.

Delo učitelja poteka v velikem timu, saj so šolski kolektivi pogosto precej številčni. To od učitelja terja veliko sodelovanja, fleksibilnosti in potrpežljivosti. Zaželeno je, da učitelj sodeluje z drugimi učitelji, tako da so posredovana znanja kar se da interdisciplinarna. Z drugimi učitelji se pričakuje timsko sodelovanje in ažurna komunikacija o napredovanju učencev. Učitelji sproti opazujejo napredek in preverjajo znanje, na koncu šolskega leta pa osebne podatke učencev zapišejo v matično knjigo. Poleg učenja lahko učitelj opravlja tudi nalogo razredništva, ki vključuje skrb za razred in reševanje morebitnih problemov, ki nastopijo.

Učitelj mora pripraviti in izvesti tudi vsaj tri roditeljske sestanke. Na njih staršem predstavi delo v razredu, jih opozori na morebitne težave ter jih seznani s splošnim stanjem ter počutjem v razredu. Poleg roditeljskih sestankov mora učitelj izvajati tudi govorilne ure, ki so običajno enkrat mesečno ali tudi pogosteje. Na teh urah se osebno pogovori s starši o njihovih otrocih.

Kakšna izobrazba je potrebna za poklic učitelja in kje se lahko zaposli?

Poklic učitelja zahteva univerzitetno izobrazbo pedagoške smeri za določeno področje, ki ga učitelj poučuje. Pred poučevanjem mora učitelj pred komisijo opraviti tudi strokovni izpit na državni ravni.

Učitelj se lahko zaposli v izobraževalni ustanovi, kjer potrebujejo njegovo znanje (na primer v osnovni ali srednji šoli). Lahko se zaposli v javni ali zasebni izobraževalni ustanovi. Učitelj se lahko zaposli tudi v raziskovalni ustanovi iz njegovega ali pedagoškega področja. Če želi učitelj poučevati v drugi evropski državi, si mora pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah.