Poklic policista

Poklic policista zahteva končano srednješolsko strokovno izobrazbo, katera je pogoj za 18-mesečno usposabljanje na Policijski akademiji. Policist dela na področju policijskih zadev, na področju prometne varnosti in mejnih zadev.

Delovne naloge policista

Delovne naloge policista so močno raznovrstne, kar dela ta poklic zelo dinamičen. Osnovna naloga policista je varovanje življenj in osebne varnosti ljudi ter premoženja, nadalje preprečevanje kaznivih dejanj, raziskovanje ter prijemanje storilcev kaznivih dejanj, urejanje prometa in njegov nadzor na javnih cestah. Policisti so odgovorni tudi za kontrolo na državni meji, za varovanje določenih objektov, sodelujejo tudi pri ogledu prometnih nesreč, skrbijo za javni red in mir, varujejo javne shode, prireditve ter preprečujejo uničevanje naravnega okolja. Policiste se pokliče tudi pri odpravljanju posledic naravnih ujm in nesreč, prav tako pa sodelujejo pri izvedbi privedb, vročanju ustreznih pošiljk ter pri pripravi potrebne dokumentacije in poročil.

Kje se lahko zaposli policist?

Policist se lahko zaposli predvsem v policijskih enotah ali pa v zasebno vodenih varnostnih podjetjih. Policisti, ki se zaposlijo v enotah policije, delajo na področju prometa, mejnih zadev in splošnih policijskih zadev. Policisti, ki se zaposlijo v zasebnih podjetjih, ki se ukvarjajo z varovanjem, pa opravljajo razne naloge fizičnega varovanja oseb ali premoženja, v skladu z zakonskimi pooblastili.

Policisti nosijo uniformo, uporabljajo pa tudi zaščitna sredstva, zaščitne rokavice in dihalno masko. Vsak policist ima službeno izkaznico, prav tako lahko nosijo orožje in strelivo, sredstva za vklepanje, prisilna sredstva in druge potrebne pripomočke, da lahko nemoteno opravljajo svoje delo. Delo policista poteka tako v pisarni kakor na terenu, pri čemer je več dela terenskega. Na terenu policisti uporabljajo vozilo policijske enote. Delo policista je lahko v izjemnih situacijah tudi nevarno (npr. pri pobegu storilcev ali pri uporabi strelnega orožja), zato so policisti v primeru hujših kaznivih dejanj zaščiteni še s čelado in neprebojnimi jopiči.

Katere lastnosti mora imeti policist?

Za poklic policista se načeloma lahko odločijo osebe, ki so psihično in fizično zdrave, kar pomeni, da nimajo kroničnih obolenj ali hib. Pomembno je, da ima policist vsa čutila v brezhibnem stanju, saj je to ključnega pomena za uspešno opravljanje njegovega dela. Prav tako mora imeti policist dobro fizično kondicijo in ustrezno telesno zgradbo. Policist mora imeti dobro koncentracijo, sposobnost hitrega odločanja, presojanja in odzivanja. Kdor se odloči za poklic policista, mora imeti rad delo z ljudmi ter željo po odkrivanju in preprečevanju dejanj, ki ogrožajo bodisi drugo osebo bodisi premoženje. Vsakdo, kdor želi postati policist, se mora zavedati nevarnosti, ki jih prinaša ta poklic. Zaželene lastnosti policista so še sposobnost opazovanja, psihofizična stabilnost, komunikativnost, odgovornost, sposobnost hitre in razumske presoje, doslednost, odločnost, fleksibilnost, lojalnost zakonu in zakonskim predpisom, tolerantnost, sposobnost skupinskega dela, poštenost.

Kakšne so možnosti za zaposlitev?

Zaposlovanje omenjenega kadra je zaradi specifik tega poklica omejeno na področje izvajanja jasno določenih zakonskih pooblastil. Policist se lahko zaposli v enotah policije ali v zasebnih podjetjih, ki se ukvarjajo z varovanjem. Zaposlovanje v policijskih enotah je omejeno s potrebami Ministrstva za notranje zadeve.