Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del

Na Zavodu za zaposlovanje smo našli en primer pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, ki jo med seboj skleneta udeleženec javnih del in izvajalec javnih del. Pogodba je pripravljena za leto 2014 in se bo verjetno v letu 2015 in nadaljnjih letih spremenila, vseeno pa vam lahko služi kot vir informacij.

 

POGODBA O ZAPOSLITVI ZARADI OPRAVLJANJA JAVNIH DEL                            

 

pogodbo o zaposlitvi  sklepata

 

 1. Ime in priimek ……………………………… EMŠO………………… davčna številka……………

kraj bivanja  ……………………………………………………………………….………………

(v nadaljevanju: udeleženec)

 

 1. izvajalec programa javnega dela …………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. ,

ki ga zastopa …………………………………………………….…     (v nadaljevanju: izvajalec)

 1. člen

Ta  pogodba o zaposlitvi se sklepa za opravljanje javnih del  v programu z nazivom:

…………………………………………………………………………………………………….……,

ki se izvaja v skladu s sklenjeno Pogodbo o izvajanju programa javnega dela št:………………….…..,

v okviru katere bo udeleženec v času od ………………….. do ………………… opravljal (kratek opis dela ) ……………………………………………………………………………………………………

 

2. člen

Pogodba se sklepa na podlagi  Pogodbe o vključitvi udeleženca v javno delo št. ……………… za opravljanje dela za poln delovni čas 5 dni na teden. Kot poln delovni čas se šteje 40 – urna tedenska delovna obveznost.

 

3. člen

Delo po tej pogodbi se bo opravljalo:

 1. na sedežu izvajalca javnih del v poslovnih prostorih (navesti kje)

……………………………………………………………………………………………………………

 1. izven sedeža izvajalca oziroma poslovnih prostorov (navesti kje) …………………….……………….…………………………………………………………………….
 2. na terenu (navesti kje) ……………………………………………………………………………………………………………

 

Delovni čas je razporejen (dopoldne, popoldne, izmensko delo, nočno, nedeljsko..) …………………..

 

4. člen

Udeleženec, ima pravico do letnega dopusta, ki se določi ob upoštevanju 51. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13 in 63/13; v nadaljnjem besedilu:ZUTD-A) in določil zakona, ki ureja delovna razmerja v delu, ki se nanaša na pridobitev pravice do letnega dopusta in način njegove izrabe.

 

5. člen

Udeleženec javnega dela je upravičen do plače, izražene v deležu od minimalne plače po ravneh  strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga opravlja v programu javnega dela.

Plača za opravljanje dela po tej pogodbi znaša ………. EUR (I. bruto), kar predstavlja višino plače za …. raven  strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga opravlja udeleženec v programu javnega dela.

Višina plače je določena v skladu s 52. členom ZUTD-A..

 

Sestavni del plače so v skladu s kolektivno pogodbo izvajalca  tudi naslednji dodatki:

 • dodatek za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa,
 • dodatki za posebne obremenitve pri delu, neugodne vplive okolja in varnosti pri delu in za delo v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden.

 

6. člen

Izvajalec je dolžan izplačati plačo na transakcijski račun udeleženca št.: ……………….., odprt pri …………(naziv banke).

 

7. člen

Udeležencu poleg plače in dodatkov pripada povračilo stroškov za prevoz na/z dela, povrnitev stroškov prehrane med delom ter regres za letni dopust.

 

8. člen

V primerih upravičenih odsotnosti, določenih v zakonu, ki ureja delovna razmerja, ima udeleženec enake pravice v zvezi z nadomestili plače, kot jih uživajo vsi delavci  v delovnem razmerju.

 

9. člen

Izvajalec zagotavlja pogoje za varnost in zdravje pri delu v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu in bo:

 1. udeleženca seznanil z ukrepi, predpisanimi za varnost pri delu,
 2. udeleženca usposobil za varno delo na delovnem mestu,
 3. preizkusil njegovo znanje iz varnosti pri delu,
 4. zagotovil posebno varstvo delavca v skladu z veljavno zakonodajo,
 5. zagotovil osebna zaščitna sredstva ………………………………………………………………………………………….……………..
 6. zagotovil preventivne – obdobne zdravstvene preglede ……………………………………………………….

 

10. člen

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, preneha veljati, ko poteče čas, za katerega je sklenjena, predčasno pa v primerih:

 1. če se udeleženec zaposli ali samozaposli,
 2. če udeleženec samovoljno zapusti javno delo,
 3. če udeleženec ne izpolnjuje delovnih obveznosti iz sprejetega programa javnega dela,
 4. če udeleženec zaradi nepravočasnega, nestrokovnega in nekakovostnega dela ne dosega rezultatov, ki se lahko pričakujejo od povprečnega udeleženca,
 5. če predčasno preneha program javnega dela iz objektivnih razlogov na strani zavoda, izvajalca ali naročnika programa javnega dela,
 6. če se udeleženec vključi v usposabljanje, ki se financira iz sredstev evropskih strukturnih skladov,
 7. če udeleženec odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod ali drug izvajalec ukrepov,
 8. če udeleženec odkloni usposabljanje, ki ga predlaga zavod.

 

Posebna pogodba o zaposlitvi, sklenjena za izvajanje javnih del, lahko preneha samo iz razlogov, zaradi katerih preneha vključitev v javno delo.

 

Udeleženec mora v primeru samozaposlitve ali zaposlitve pri drugem delodajalcu,  ali v primeru vključitve v usposabljanje (1. in 6.  točka prvega odstavka tega člena)  pred nastopom  nove zaposlitve ali vključitve v usposabljanje, izvajalcu javnih del in zavodu podati pisno izjavo o odpovedi te pogodbe o zaposlitvi. Vključitev v javno delo udeležencu preneha dan pred nastopom nove zaposlitve ali vključitve v usposabljanje.

 

V primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena  izvajalec programa javnih del odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del  udeleženčeve samovoljne zapustitve javnega dela in en izvod odpovedi nemudoma posreduje tudi zavodu. Na podlagi prejete odpovedi zavod pozove udeleženca na razgovor. Če se udeleženec vabilu  ne odzove ali če uradna oseba zavoda ugotovi, da je bila odpoved posledica udeleženčevega samovoljnega ravnanja ga zaradi kršitve s pogodbo o vključitvi v javno delo prevzetih obveznosti preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb oziroma evidenci oseb, vključenih v programe APZ

 

V primerih, navedenih v  3. in 4. točki prvega odstavka tega člena, je izvajalec programa javnega dela o nameravani odpovedi in razlogih zanjo dolžan predhodno obvestiti udeleženca in zavod. Pred podajo odpovedi mora udeležencu omogočiti zagovor. Zato je dolžan v obvestilu o nameravani odpovedi poleg obrazložitve razlogov navesti tudi čas in kraj, na katerem bo udeleženec lahko podal zagovor. Na zagovoru sodeluje tudi uradna oseba zavoda, kar mora izvajalec upoštevati pri določitvi datuma in ure zagovora. O poteku zagovora mora biti izdelan zapisnik, ki ga podpišejo in je vročen vsem udeležencem. V primeru, da je razlog za predčasno prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del na strani udeleženca, ga zavod zaradi kršitve s pogodbo o vključitvi v javno delo sprejetih obveznosti preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb oziroma oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja.

 

V primeru iz 5. točke prvega odstavka tega člena izvajalec programa javnega dela odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del z dnem prenehanja pogodbe o izvajanju programa javnega dela.

 

V primeru iz 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena Zavod o udeleženčevi prekinitvi vključitve v program obvesti izvajalca, ki mora izvesti vse potrebne aktivnosti za prenehanje zaposlitve. Zaposlitev preneha 8 dan  po izvajalčevem prejemu obvestila Zavoda.

 

Če udeleženec javnih del meni, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del neupravičena, lahko uveljavi sodno varstvo.

 

1. člen

Pogodba je napisana v treh (3) izvodih od katerih prejmeta pogodbeni stranki po en izvod in en izvod Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba …………………….………

 

2. člen

Ta pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

 

 

Udeleženec:                                                                                      Izvajalec:

……………………………..                                                           ……………………..………

 

datum:……………………                                                     datum:……………………

 

K pogodbi sodi še priloga z obrazcem Izjava o stroških prevoza udeleženca.