Kako napisati učinkovito prošnjo za delo?

Prošnja za delo

Prošnja za delo je poleg življenjepisa naš prvi posredni nagovor morebitnega bodočega delodajalca. S prošnjo oziroma prijavo za delo se prijavljamo na razpis za prosto delovno mesto. Prošnja za delo mora biti vselej pravopisno korektna, v njej pa moramo na kratek in jedrnat način opisati svoje dosedanje izkušnje, izpostaviti svoja znanja, veščine in talente, vse skupaj pa oblikovati v uradno in prepričljivo besedilo.

Prošnja za delo ima svojo ustaljeno, formalno obliko. Gre za obliko uradnega dopisa, zato je sestavljena iz glave, jedra, zaključka in prilog.

Glava

V glavi so zapisani podatki pošiljatelja (levo zgoraj), kraj in datum pisanja (desno zgoraj) in podatki o vas, torej o naslovniku (levo zgoraj, pod podatki o pošiljatelju).

Jedro

Jedro najprej vsebuje opredelitev namena – skušamo torej obrazložiti, zakaj pišemo (Prijava na…). Nato sledi nagovor (Spoštovani!) in opis vaše dosedanje izobrazbe (krajši odstavek) in dosedanjih izkušenj (prejšnjih del, ki ste jih opravljali, veščin in karakternih lastnosti).

Zaključek

V zaključnem delu navadno napišemo vljuden poziv, ki naslovnika nagovarja, da se odzove na vaš dopis. Nato pa sledi še prijazen pozdrav.

Po zaključku sledijo še morebitne priloge (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ipd.)

Ko prošnjo za delo dokončate in natisnete, se v desni kot spodaj tudi lastnoročno podpišete, s čimer jamčite za verodostojnost navedenih podatkov v prošnji. Prošnjo večkrat slovnično preglejte in ustrezno popravite, kjer je to potrebno. Če v tem niste vešči, prošnjo lahko pošljete tudi v lektoriranje strokovni osebi ali pa jo pošljete v branje neki tretji osebi, ki bo lažje videla morebitne napake, ki jih vi pri sebi ne opazite. Danes je govora tudi o tako imenovanem kreativnem pisanju prošenj za delo. Oblika pri tem ostaja ista, saj gre za uraden dopis, vsebinsko pa takšne prošnje v ospredje postavljajo predvsem način oziroma slog pisanja. Kreativno napisana prošnja za delo naj bi tako delodajalca prepričala, da prošnjo prebere do konca in si jo v kupu ostalih prošenj tudi zapomni.