FURS spodbuja zaposlovanje mladih

Finančni urad Republike Slovenije z ukrepi, za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, spodbuja delodajalce k zaposlitvi le teh.

Delodajalec, ki za nedoločen čas zaposli osebo, mlajšo od 30 let, je oproščen plačila vseh prispevkov za socialno varnost v višini 16,10 % in to kar dve leti. Pogoj pri tem je, da je kandidat za zaposlitev, pred podpisom pogodbe z delodajalcem, prijavljen na zavodu vsaj že 3 mesece. Prav tako mora biti na dan podpisa izpolnjen tudi starostni pogoj. Oprostitev plačila prispevkov pa lahko kasneje delodajalec uveljavlja tudi, ko oseba že dopolni, ali preseže 30 let.

Spodbuda za zaposlitev mladih brezposelnih oseb pod 30 letom, se je po informacijah FURS-a, podaljšala še v leto 2015, zato bodo vsi delodajalci, ki bodo še v letu 2015 ustrezali pogojem in podpisali pogodbo za nedoločen čas, s kandidatom za zaposlitev, ki prav tako izpolnjuje vse pogoje, upravičen do ugodnosti pri plačilu prispevkov.

Katere pogoje mora izpolnjevati delodajalec?

Delodajalec, ki želi uveljavljati spodbude, mora ustrezati določenim pogojem, in sicer ne sme v zadnjih treh mesecih začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali odpovedati pogodbo z delavcem iz poslovnih razlogov. Delodajalec ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa zaporednih 30 ali več dni. Prav tako mora v zadnjih šestih mesecih redno (do določenega roka) izplačevati plače in vse obvezne prispevke. Delodajalec mora imeti tudi poravnane vse davčne obveznosti in mora redno, v roku oddajati REK obrazce.

Kaj se zgodi, če se pogodba predčasno prekine?

V primeru, da delodajalec odpove zaposlitev iz poslovnega razloga in v primeru izredne odpovedi s strani kandidata pred potekom 2 let, mora delodajalec plačati prispevke za celotno obdobje. Slednje pa ne velja v primeru prenehanja delovanja podjetja oz. stečaja.

Kako je s plačilom prispevkov v primeru porodniške ali bolniške?

V primeru, da zaposleni v času teh dveh let koristi starševski dopust, se doba dveh let ne prekine. Prav tako se ne prekine v primeru nastopa bolniške daljše od 30 dni.